ระบบสืบค้นข้อมูลห้องสมุด

ข้อมูลผู้ติดต่อ

เจ้าหน้าที่คนที่1

นายเดชา อรุณ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูลเอกสาร
โทร. 02 299 4300 โทรสาร 02 299 4786


เจ้าหน้าที่คนที่2

นางสาวประทินศรี ย่วนภู่
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 02 299 4302 โทรสาร 02 299 4486
E-mail library_dpt@hotmail.com


เจ้าหน้าที่คนที่3

นางสาวอนาวิล บุญอยู่
ตำแหน่ง พนักงานบรรณารักษ์
โทร. 02 299 4306 โทรสาร 02 299 4486
E-mail library_dpt@hotmail.com