218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400,

0 2299 4338

การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 5 ห้อง 501 มีหัวข้อการพิจารณา คือ ข้อมูลปริมาณของผักตบชวา การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลัก สายรอง

1    2    3