218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400,

0 2299 4338

ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30น ณ ศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมือง (ห้องแห่งการเรียนรู้)

1