218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400,

0 2299 4338

การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมือง (ห้องแห่งการเรียนรู้)

1    2    3    4