218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400,

0 2299 4338

การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมือง (ห้องแห่งการเรียนรู้)

1    2    3    4

5    6