218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400,

0 2299 4338

โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา ตามนโยบายรัฐบาล แหล่งน้ำหนองมณีบรรพต ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

news tak