218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400,

0 2299 4338

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร อบจ.สกลนคร เทศบาลท่าแร่ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

news sakonnakhon