218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400,

0 2299 4338

ติดต่อสื่อสาร

ที่ตั้ง      ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

             218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร.      0 2299 4338

อีเมล     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.