218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400,

0 2299 4338

ภาพถ่าย ก่อน - หลัง ดำเนินการ หมู่ 5 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สยผจ. เชียงใหม่

ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา ในเขตจังหวัดปทุมธานี วันที่ 18 ตุลาคม 2559

สยผจ. ปทุมธานี

ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา ในเขตจังหวัดนครนายก วันที่ 5 – 18 ตุลาคม 2559

สยผจ. นครนายก

ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา ในเขตจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2559

สยผจ. อ่างทอง