224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง ,
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Written by Super User
Category:
building_law2

รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

standard-1271-62

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนและพายุหมุน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

standard-1271-62

คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

7 23 2019 10 22 04 AM

คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

7 23 2019 10 22 04 AM

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

7 23 2019 10 22 04 AM

คู่มือประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดิน
และการถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา

1. คู่มือระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
2. คู่มือการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

6 20 2019

คู่มือการปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

6 20 2019 10 20 21 AM

คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

620312 1

คู่มือการออกแบบอาคารภาครัฐที่จะก่อสร้างใหม่ให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ
(G-Goods : NC V.1)

คู่มือ G-Goods NC V.1 (แบบ E-Book)

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

620312 1

คู่มือการออกแบบปรับปรุงอาคารภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ
(G-Goods : RV V.1)

คู่มือ G-Goods RV V.1 (แบบ E-Book)

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

620312 1

คู่มือปฏิบัติที่ใช้ในการตรวจสอบ ประเมิน และเสริมความมั่นคงแข็งแรง
ให้กับโครงสร้างของอาคารเพื่อให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

620312 1

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

620312 2

คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

help audit theater

หลักเกณฑ์ในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง