224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง ,
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

มยผ. ด้านโยธาธิการ

มยผ. ด้านโยธาธิการ

Written by Super User
620312 1

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

620312 2

คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

141261

มยผ.1321-61 มาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ.1304-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 

มยผ.1333-61มาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ.1107-61 มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ.8304-61 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

คู่มือการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ.1332-55 มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทนและอายุการใช้งาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


 

คู่มือ การคำนวณแรงระเบิดและผลกระทบจากแรงระเบิดที่มีต่อโครงสร้างอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 

มยผ. 9902-59 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนสนุก

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ. 9901-59 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของกระเช้าไฟฟ้า

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ. 2101-57 - มยผ.2225-57 มาตรฐานงานทาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ. 1303 - 57 มาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรง ของโครงสร้างอาคาร ในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 2301 - 56 มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ชุดมาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ มยผ. 1341 - 54 ถึง 1346 - 54 และ มยผ. 8213 - 54

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

คู่มือการใช้มาตรฐานว่าด้วยคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 8101-52 , มยผ. 8302 ถึง มยผ. 8303 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย ชุดที่ 1 ชุดมาตรฐานการออกแบบ

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 8201-52 ถึง มยผ. 8212 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย ชุดที่ 2 ชุดมาตรฐานการทดสอบ

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 8111 - 52 ถึง มยผ. 8138 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย ชุดที่ 3 ชุดมาตรฐานอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 701-2553 มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 8301 มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1911-52 ถึง มยผ. 1914-52 มาตรฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การขุดดินและถมดิน

- มยผ. 1911-52  มาตรฐานประกอบการคำนวณหาค่าเสถียรภาพ ความลาดเอียงที่ปลอดภัย ในงานขุดดินและถมดิน

- มยผ. 1912-52  มาตรฐานการป้องกันการพังทลาย สำหรับงานขุดดินและถมดิน

- มยผ. 1913-52  มาตรฐานการตรวจวัดพฤติกรรมความลาดเอียง สำหรับงานขุดดินและถมดิน

- มยผ. 1914-52  มาตรฐานการระบายน้ำ สำหรับงานขุดดินและถมดิน

 

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1302-52 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

คู่มือการใช้มาตรฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1101-52 ถึง 1106-52 มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงาน

- มยผ. 1101-52  มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

- มยผ. 1102-52  มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง

- มยผ. 1103-52  มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต

- มยผ. 1104-52  มาตรฐานงานไม้

- มยผ. 1105-52  มาตรฐานงานฐานราก

- มยผ. 1106-52  มาตรฐานงานเสาเข็ม

 

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ข้อแนะนำสำหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทั่วไปที่เหมาะสมในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ ระดับปานกลาง

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1312-51 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ ระดับปานกลาง

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1221-51 ถึง 1227-51 มาตรฐานการทดสอบไม้

- มยผ. 1221-51  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทางแรงอัดในแนวตั้งฉากเสี้ยนของไม้

- มยผ. 1222-51  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทางแรงอัดในแนวขนานเสี้ยนของไม้

- มยผ. 1223-51  มาตรฐานการทดสอบหาค่าความชื้นของไม้

- มยผ. 1224-51  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงดัดของไม้

- มยผ. 1225-51  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงและความต้านทานการแตกของไม้

- มยผ. 1226-51  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนในแนวขนานเสื้ยนของไม้

- มยผ. 1227-51  มาตรฐานการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของไม้

 

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1252-51 และ มยผ. 1551-51 มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วย วิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test และตรวจสอบความ สมบูรณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธี Seismic Test

- มยผ. 1252-51  มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test

- มยผ. 1252-51  มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test- มยผ. 1551-51  มาตรฐานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธี Seismic Test

 

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 1561-51 ถึง มยผ. 1565-51 มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็ก รูปพรรณ ด้วยวิธีการทดสอบไม่ทำลาย

- มยผ. 1561-51  มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็กรูปพรรณ ด้วยวิธีตรวจพินิจ

- มยผ. 1562-51 มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็กรูปพรรณ ด้วยวิธีการทดสอบด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูง

- มยผ. 1563-51 มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็กรูปพรรณ ด้วยวิธีการทดสอบด้วย
ผงแม่เหล็ก

- มยผ. 1564-51 มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็กรูปพรรณ ด้วยวิธีการทดสอบด้วย
สารแทรกซึม

- มยผ. 1565-51  มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็กรูปพรรณ ด้วยวิธีการทดสอบ ด้วยรังสี

 

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 1501-51 ถึง มยผ. 1507-51 มาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย

- มยผ. 1501-51  การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีตรวจพินิจ (Visual Inspection Method)

- มยผ. 1502-51  วิธีหาค่าความแข็งแรงของคอนกรีตด้วยค้อนกระแทก (Rebound Hammer)

- มยผ. 1503-51  วิธีทดสอบประเมินค่ากำลังอัดคอนกรีตด้วยการยิงด้วยหัวหยั่งทดสอบ

- มยผ. 1504-51  วิธีทดสอบคอนกรีตโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Pulse Velocity)

- มยผ. 1505-51  วิธีตรวจสอบหาตำแหน่งหล็กเสริมในคอนกรีต (Cover Meter)

- มยผ. 1506-51  วิธีทดสอบหาค่าการสึกกร่อนของเหล็กเสริม (Half Cell Potential)

- มยผ. 1507-51  วิธีทดสอบเพื่อประเมินสภาพสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตด้วยคลื่นเรดาร์ (Radar)

 

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 1552-51 มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 1901-51 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 1508-51 มาตรฐานการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 3501-51 มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 4501-51 มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 4502-51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 1301-54 มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการ สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1201-50 ถึง มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต

- มยผ.1201-50  มาตรฐานการทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม

- มยผ.1202-50  มาตรฐานการทดสอบหาความต้านทานต่อการสึกกร่อนของมวลรวมหยาบ โดยใช้เครื่องทดสอบลอสแองเจลีส

- มยผ.1203-50  มาตรฐานการทดสอบหาสารอินทรีย์เจือปนในมวลรวมละเอียด

- มยผ.1204-50  มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์และค่าการดูดซึมน้ำของ มวลรวมหยาบ

- มยผ.1205-50  มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์และค่าการดูดซึมน้ำของ มวลรวมละเอียด

- มยผ.1206-50  มาตรฐานการทดสอบหาค่าความชื้นของมวลรวม

- มยผ.1207-50  มาตรฐานการทดสอบหาที่ดินเหนียวและวัสดุร่วนในมวลรวม

- มยผ.1208-50  มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรีตในหน้างานและการเก็บรักษา

- มยผ.1209-50  มาตรฐานการทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต

- มยผ.1210-50  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงอััดของคอนกรีต

- มยผ.1211-50  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงดัดของคอนกรีต

- มยผ.1212-50  มาตรฐานการทดสอบน้ำสำหรับผสมคอนกรีต

 

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1311-50  มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร

คำนำ

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

โปรแกรมการคำนวณหน่วยแรงลม

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1332-50 มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทน และอายุการใช้งาน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

Category: