224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง ,
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

มยผ. ด้านโยธาธิการ

มยผ. ด้านโยธาธิการ

Written by Super User
standard_1281-1288

มยผ. 1301/1302-61 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

คลื่นแผ่นดินไหวประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว(มยผ. 1301/1302-61)

- คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว (ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard_1281-1288

มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63 ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

มยผ.1101-64 ถึง มยผ.1106-64 มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร

- มยผ. 1101 : มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
- มยผ. 1102 : มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง
- มยผ. 1103 : มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต
- มยผ. 1104 : มาตรฐานงานไม้
- มยผ. 1105 : มาตรฐานงานฐานราก
- มยผ. 1106 : มาตรฐานงานเสาเข็ม

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

มยผ. 1902-62 มาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารที่เสียหาย

- คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร
- คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
- คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร
(ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

มยผ. 1271-62 มาตรฐานการทดสอบลวดเหล็กเคลือบสังกะสี

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard_1253-62

มยผ. 1253-62 มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

3-16-2020

มยผ. 1571-62 มาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

7 23 2019 10 04 16 AM

มยผ.1915-62 ถึง มยผ.1918-62 มาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและการถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide)
และบริเวณลาดเชิงเขา

1. มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา (มยผ.1915-62)
2. มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (มยผ.1916-62)
3. มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสาหรับลาดเชิงเขา (มยผ.1917-62)
4. มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (มยผ.1918-62)

- คู่มือประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและ
การถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา 
(ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

141261

มยผ.1321-61 มาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ.1304-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเพื่อต้านทาน
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 

มยผ.1333-61มาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ.1107-61 มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ.8304-61 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ.1332-55 มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทนและอายุการใช้งาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


 

มยผ. 9902-59 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนสนุก

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ. 9901-59 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของกระเช้าไฟฟ้า

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ. 2101-57 - มยผ.2225-57 มาตรฐานงานทาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

- มยผ. 1303 - 57 มาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรง ของโครงสร้างอาคาร
ในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว

- คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
ในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว
(ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 2301 - 56 มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ชุดมาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ มยผ. 1341 - 54 ถึง 1346 - 54
และ มยผ. 8213 - 54

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 8101-52 , มยผ. 8302 ถึง มยผ. 8303 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย
ชุดที่ 1 ชุดมาตรฐานการออกแบบ

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 8201-52 ถึง มยผ. 8212 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย
ชุดที่ 2 ชุดมาตรฐานการทดสอบ

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 8111 - 52 ถึง มยผ. 8138 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย
ชุดที่ 3 ชุดมาตรฐานอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 701-2553 มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 8301 มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1911-52 ถึง มยผ. 1914-52 มาตรฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การขุดดินและถมดิน

- มยผ. 1911-52  มาตรฐานประกอบการคำนวณหาค่าเสถียรภาพ ความลาดเอียงที่ปลอดภัย
ในงานขุดดินและถมดิน
- มยผ. 1912-52  มาตรฐานการป้องกันการพังทลาย สำหรับงานขุดดินและถมดิน
- มยผ. 1913-52  มาตรฐานการตรวจวัดพฤติกรรมความลาดเอียง สำหรับงานขุดดินและถมดิน
- มยผ. 1914-52  มาตรฐานการระบายน้ำ สำหรับงานขุดดินและถมดิน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

   

มยผ. 1312-51 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ ระดับปานกลาง

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1221-51 ถึง 1227-51 มาตรฐานการทดสอบไม้

- มยผ. 1221-51  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทางแรงอัดในแนวตั้งฉากเสี้ยนของไม้
- มยผ. 1222-51  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทางแรงอัดในแนวขนานเสี้ยนของไม้
- มยผ. 1223-51  มาตรฐานการทดสอบหาค่าความชื้นของไม้
- มยผ. 1224-51  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงดัดของไม้
- มยผ. 1225-51  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงและความต้านทานการแตกของไม้
- มยผ. 1226-51  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงเฉือนในแนวขนานเสื้ยนของไม้
- มยผ. 1227-51  มาตรฐานการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของไม้

 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1252-51 และ มยผ. 1551-51 มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วย วิธีพลศาสตร์
Dynamic Load Test และตรวจสอบความ สมบูรณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธี Seismic Test

- มยผ. 1252-51  มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test
- มยผ. 1252-51  มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test- มยผ. 1551-51  มาตรฐานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธี Seismic Test

 สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 1561-51 ถึง มยผ. 1565-51 มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็ก รูปพรรณ ด้วยวิธีการทดสอบไม่ทำลาย

- มยผ. 1561-51  มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็กรูปพรรณ ด้วยวิธีตรวจพินิจ
- มยผ. 1562-51 มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็กรูปพรรณ ด้วยวิธีการทดสอบด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูง
- มยผ. 1563-51 มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็กรูปพรรณ ด้วยวิธีการทดสอบด้วย
ผงแม่เหล็ก
- มยผ. 1564-51 มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็กรูปพรรณ ด้วยวิธีการทดสอบด้วย
สารแทรกซึม
- มยผ. 1565-51  มาตรฐานการตรวจสอบรอยเชื่อมโครงเหล็กรูปพรรณ ด้วยวิธีการทดสอบ ด้วยรังสี

 สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 1501-51 ถึง มยผ. 1507-51 มาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย

- มยผ. 1501-51  การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีตรวจพินิจ
(Visual Inspection Method)
- มยผ. 1502-51  วิธีหาค่าความแข็งแรงของคอนกรีตด้วยค้อนกระแทก (Rebound Hammer)
- มยผ. 1503-51  วิธีทดสอบประเมินค่ากำลังอัดคอนกรีตด้วยการยิงด้วยหัวหยั่งทดสอบ
- มยผ. 1504-51  วิธีทดสอบคอนกรีตโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Pulse Velocity)
- มยผ. 1505-51  วิธีตรวจสอบหาตำแหน่งหล็กเสริมในคอนกรีต (Cover Meter)
- มยผ. 1506-51  วิธีทดสอบหาค่าการสึกกร่อนของเหล็กเสริม (Half Cell Potential)
- มยผ. 1507-51  วิธีทดสอบเพื่อประเมินสภาพสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตด้วยคลื่นเรดาร์ (Radar)

 สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 1552-51 มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 1901-51 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 1508-51 มาตรฐานการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 3501-51 มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 4501-51 มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

มยผ. 4502-51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

   

มยผ. 1201-50 ถึง มยผ. 1212-50 มาตรฐานการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต

- มยผ.1201-50  มาตรฐานการทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม
- มยผ.1202-50  มาตรฐานการทดสอบหาความต้านทานต่อการสึกกร่อนของมวลรวมหยาบ โดยใช้เครื่องทดสอบลอสแองเจลีส
- มยผ.1203-50  มาตรฐานการทดสอบหาสารอินทรีย์เจือปนในมวลรวมละเอียด
- มยผ.1204-50  มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์และค่าการดูดซึมน้ำของ มวลรวมหยาบ
- มยผ.1205-50  มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์และค่าการดูดซึมน้ำของ มวลรวมละเอียด
- มยผ.1206-50  มาตรฐานการทดสอบหาค่าความชื้นของมวลรวม
- มยผ.1207-50  มาตรฐานการทดสอบหาที่ดินเหนียวและวัสดุร่วนในมวลรวม
- มยผ.1208-50  มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรีตในหน้างานและการเก็บรักษา
- มยผ.1209-50  มาตรฐานการทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต
- มยผ.1210-50  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงอััดของคอนกรีต
- มยผ.1211-50  มาตรฐานการทดสอบกำลังต้านทานแรงดัดของคอนกรีต
- มยผ.1212-50  มาตรฐานการทดสอบน้ำสำหรับผสมคอนกรีต

 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1311-50  มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร

คำนำ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
โปรแกรมการคำนวณหน่วยแรงลม

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

มยผ. 1332-50 มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทน และอายุการใช้งาน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

Category: