224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง ,
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Written by Super User
Category:

มยผ. 3-0007 เกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำ
ข้อมูลกายภาพเพื่อการวางผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง


 

มยผ. 3-0007 เกณฑ์และมาตรฐานการวางและจัดทำผังชุมชน
(องค์การบริหารส่วนตำบล)

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 3-0006 โครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อวางผังเมืองรวม

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 3-0005 โครงการศึกษาเพื่อจัดลำดับการพัฒนาเมือง

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 2-0001 คู่มือ การติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม สำหรับการถ่ายโอนภารกิจ

สำนักพัฒนามาตรฐาน

เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549

- คำนำ/สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญรูป

- บทที่ 1 เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม

- บทที่ 2 กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม

- บทที่ 3 การดำเนินการเบื้องต้น

- บทที่ 4 แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

- บทที่ 5 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

- บทที่ 6 แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

- บทที่ 7 การจัดทำข้อกำหนดผังเมืองรวม

- บทที่ 8 การดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

- บทที่ 9 การติดตามและการประเมินผลผังเมืองรวม

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง/ภาคผนวก ก ข ค

 

สำนักพัฒนามาตรฐาน

คำจำกัดความและความหมายที่ใช้ในด้านผังเมือง

สำนักพัฒนามาตรฐาน

เกณฑ์การใช้ที่ดินอุตสาหกรรม (เกณฑ์และมาตรฐานการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2549)

สำนักพัฒนามาตรฐาน