224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง ,
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เอกสารด้านโยธาธิการ

เอกสารด้านโยธาธิการ

Written by Super User
building_law2

รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

standard-1271-62

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนและพายุหมุน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

standard-1271-62

คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

7 23 2019 10 22 04 AM

คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

7 23 2019 10 22 04 AM

รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

7 23 2019 10 22 04 AM

คู่มือประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดิน
และการถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา

1. คู่มือระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
2. คู่มือการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

6 20 2019

คู่มือการปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

6 20 2019 10 20 21 AM

คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

620312 1

คู่มือการออกแบบอาคารภาครัฐที่จะก่อสร้างใหม่ให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ
(G-Goods : NC V.1)

คู่มือ G-Goods NC V.1 (แบบ E-Book)

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

620312 1

คู่มือการออกแบบปรับปรุงอาคารภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ
(G-Goods : RV V.1)

คู่มือ G-Goods RV V.1 (แบบ E-Book)

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

620312 1

คู่มือปฏิบัติที่ใช้ในการตรวจสอบ ประเมิน และเสริมความมั่นคงแข็งแรง
ให้กับโครงสร้างของอาคารเพื่อให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

620312 1

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

620312 2

คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

help audit theater

หลักเกณฑ์ในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

help audit theater

คู่มือปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

help audit theater

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด 2562

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คู่มือดูแลบ้าน 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

ราคากลางการประเมินงานซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย/สถานที่ราชการและ สาธารณูปโภคพื้นฐาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

ข้อแนะนำสำหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทั่วไปที่เหมาะสมในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ ระดับปานกลาง

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ข้อแนะนำสำหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทั่วไปที่เหมาะสมในเขตเสี่ยงภัยสึนามิระดับปานกลาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือ การคำนวณแรงระเบิดและผลกระทบจากแรงระเบิดที่มีต่อโครงสร้างอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

 

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวฉบับประชาชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือแนะนำการทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือการใช้มาตรฐานว่าด้วยคุณสมบัติด้านอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

คู่มือการใช้มาตรฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

คู่มือการประดับธงและผ้าระบายสำหรับงานเตรียมการรับเสด็จฯ

กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี

เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เกณฑ์การประมาณราคาอาคารราชการและกฎหมาย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุหมุดเขตร้อน และพายุฝนฟ้าคะนอง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2552

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2551

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2550

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

รวบรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี พ.ศ. 2548-2549

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

รวบรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี พ.ศ. 2546-2547

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

รวบรวมข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี พ.ศ. 2545-2546

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

กฎหมายควบคุมอาคาร ความรู้สู่ประชาชน

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

คู่มือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

กฎกระทรวงว่าด้วยอนุญาตให้ใช้เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ

กลุ่มงานควบคุมโรงมหรสพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและการออกแบบโครงสร้างเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว

สำนักควบคุมการก่อสร้าง

การอ่านรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดิน

สำนักควบคุมการก่อสร้าง

ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน (วิธีการเจาะสำรวจดิน)

สำนักควบคุมการก่อสร้าง

เสาเข็มและการคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

สำนักควบคุมการก่อสร้าง

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

แนวทางการตรวจสอบอาคาร

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

งานก่อสร้างมังกรไฟเบอร์กลาส

สำนักควบคุมการก่อสร้าง

แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

Category: