เอกสารด้านผังเมือง

เอกสารด้านผังเมือง

Written by Super User

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ :
ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการ การแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการ การแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

แนวทางการจัดทำแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ (ผังเมืองรวม)

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คำแนะนำการสืบค้นระบบฐำนข้อมูลกำรผังเมืองแห่งชำติ

ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คู่มือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมจังหวัด

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ผังเมืองของเรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

4

คู่มือการตรวจสอบสภาพตลิ่งและแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ฉบับประชาชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ วางและจัดทำผังเมืองรวมเพื่อประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับต่อเนื่อง

สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

 

คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ เรื่องการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ฉบับปรับปรุง)

กองนิติการ

คู่มือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษา

สำนักพัฒนามาตรฐาน

ร่วมใจ ร่วมฝัน สร้างสรรค์เมืองน่าอยู่

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือเรื่อง การกำหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมต่อพื้นที่แปลงที่ดิน ในข้อกำหนด

กรมโยธาธิการและผังเมือง

การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและคมนาคมขนส่งเพื่อการวางผังเมืองรวมด้วยโปรแกรมประยุกต์

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มยผ. 2-0006 คู่มือการจัดทำตารางวิเคราะห์ข้อมูล ด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม เพื่อวางผังเมืองรวม

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 2-0005 คู่มือ แนวทางการว่าจ้างที่ปรึกษา งานติดตามและประเมินผล ผังเมืองรวมสำหรับท้องถิ่น

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 2-0002 คู่มือ การปฏิบัติงานสำหรับท้องถิ่น การใช้โปรแกรม ติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม

สำนักพัฒนามาตรฐาน

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง

มติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่ม 7

สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง

สัญญลักษณ์ในผังเมืองรวม

กรมโยธาธิการและผังเมือง

หลักหมุดผังเมืองรวม

สำนักวิศวกรรมการผังเมือง

เปิดประตูความรู้สู่จัดรูปที่ดิน

สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

คู่มือการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามแนวทางผังเมืองเฉพาะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือการจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ ระดับชุมชน-ตำบล

กรมโยธาธิการและผังเมือง

เอกสารบรรยายหลักสูตร ภารกิจด้านวางและจัดทำ

สำนักวิศวกรรมการผังเมือง

Category: