224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง ,
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เอกสารด้านผังเมือง

เอกสารด้านผังเมือง

Written by Super User

รายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่รายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาคใต้

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่รายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่รายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาคกลาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่รายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาคเหนือ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 21

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 20

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 19

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 18

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 17

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 16

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 15

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ :
ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการ การแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการ การแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

แนวทางการจัดทำแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ (ผังเมืองรวม)

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คำแนะนำการสืบค้นระบบฐำนข้อมูลกำรผังเมืองแห่งชำติ

ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คู่มือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมจังหวัด

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ผังเมืองของเรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

4

คู่มือการตรวจสอบสภาพตลิ่งและแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ฉบับประชาชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ วางและจัดทำผังเมืองรวมเพื่อประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับต่อเนื่อง

สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

 

คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ เรื่องการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ฉบับปรับปรุง)

กองนิติการ

คู่มือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษา

สำนักพัฒนามาตรฐาน

ร่วมใจ ร่วมฝัน สร้างสรรค์เมืองน่าอยู่

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือเรื่อง การกำหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมต่อพื้นที่แปลงที่ดิน ในข้อกำหนด

กรมโยธาธิการและผังเมือง

การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและคมนาคมขนส่งเพื่อการวางผังเมืองรวมด้วยโปรแกรมประยุกต์

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มยผ. 2-0006 คู่มือการจัดทำตารางวิเคราะห์ข้อมูล ด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม เพื่อวางผังเมืองรวม

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 2-0005 คู่มือ แนวทางการว่าจ้างที่ปรึกษา งานติดตามและประเมินผล ผังเมืองรวมสำหรับท้องถิ่น

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 2-0002 คู่มือ การปฏิบัติงานสำหรับท้องถิ่น การใช้โปรแกรม ติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม

สำนักพัฒนามาตรฐาน

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กรมโยธาธิการและผังเมือง

มติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่ม 7

สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง

สัญญลักษณ์ในผังเมืองรวม

กรมโยธาธิการและผังเมือง

หลักหมุดผังเมืองรวม

สำนักวิศวกรรมการผังเมือง

เปิดประตูความรู้สู่จัดรูปที่ดิน

สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

คู่มือการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามแนวทางผังเมืองเฉพาะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คู่มือการจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ ระดับชุมชน-ตำบล

กรมโยธาธิการและผังเมือง

เอกสารบรรยายหลักสูตร ภารกิจด้านวางและจัดทำ

สำนักวิศวกรรมการผังเมือง

Category: