224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง ,
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Written by Super User
Category:

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

แถบสีสัญลักษณ์บ่งบอกลักษณะของพื้นที่ต่างๆ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ผังเมืองน่ารู้

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย