224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง ,
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Written by Super User
Category:
standard_1281-1288

มยผ. 1301/1302-61 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

คลื่นแผ่นดินไหวประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว(มยผ. 1301/1302-61)

- คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว (ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard_1281-1288

มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63 ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

มยผ.1101-64 ถึง มยผ.1106-64 มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร

- มยผ. 1101 : มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
- มยผ. 1102 : มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง
- มยผ. 1103 : มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต
- มยผ. 1104 : มาตรฐานงานไม้
- มยผ. 1105 : มาตรฐานงานฐานราก
- มยผ. 1106 : มาตรฐานงานเสาเข็ม

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

มยผ. 1902-62 มาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารที่เสียหาย

- คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร
- คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
- คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร
(ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

มยผ. 1271-62 มาตรฐานการทดสอบลวดเหล็กเคลือบสังกะสี

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard_1253-62

มยผ. 1253-62 มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

3-16-2020

มยผ. 1571-62 มาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

7 23 2019 10 04 16 AM

มยผ.1915-62 ถึง มยผ.1918-62 มาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและการถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide)
และบริเวณลาดเชิงเขา

1. มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา (มยผ.1915-62)
2. มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (มยผ.1916-62)
3. มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสาหรับลาดเชิงเขา (มยผ.1917-62)
4. มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (มยผ.1918-62)

- คู่มือประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและ
การถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา 
(ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

141261

มยผ.1321-61 มาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ.1304-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเพื่อต้านทาน
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

Written by Super User
Category:

มยผ. 3-0007 เกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำ
ข้อมูลกายภาพเพื่อการวางผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง


 

มยผ. 3-0007 เกณฑ์และมาตรฐานการวางและจัดทำผังชุมชน
(องค์การบริหารส่วนตำบล)

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 3-0006 โครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อวางผังเมืองรวม

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 3-0005 โครงการศึกษาเพื่อจัดลำดับการพัฒนาเมือง

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 2-0001 คู่มือ การติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม สำหรับการถ่ายโอนภารกิจ

สำนักพัฒนามาตรฐาน

เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549

- คำนำ/สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญรูป

- บทที่ 1 เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม

- บทที่ 2 กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม

- บทที่ 3 การดำเนินการเบื้องต้น

- บทที่ 4 แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

- บทที่ 5 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

- บทที่ 6 แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

- บทที่ 7 การจัดทำข้อกำหนดผังเมืองรวม

- บทที่ 8 การดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

- บทที่ 9 การติดตามและการประเมินผลผังเมืองรวม

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง/ภาคผนวก ก ข ค

 

สำนักพัฒนามาตรฐาน

คำจำกัดความและความหมายที่ใช้ในด้านผังเมือง

สำนักพัฒนามาตรฐาน

เกณฑ์การใช้ที่ดินอุตสาหกรรม (เกณฑ์และมาตรฐานการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2549)

สำนักพัฒนามาตรฐาน

Written by Super User
Category:

รายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่รายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาคใต้

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่รายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่รายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาคกลาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่รายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาคเหนือ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 21

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 20

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 19

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 18

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 17

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 16

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 15

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ :
ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการ การแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการ การแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

แนวทางการจัดทำแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ (ผังเมืองรวม)

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คำแนะนำการสืบค้นระบบฐำนข้อมูลกำรผังเมืองแห่งชำติ

ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คู่มือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมจังหวัด

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ผังเมืองของเรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง