224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง ,
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Written by Super User
Category:
standard-1271-62

มยผ. 1902-62 มาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซม และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคารเก่าและโครงสร้างอาคารที่เสียหาย

- คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร
- คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
- คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร
(ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard-1271-62

มยผ. 1271-62 มาตรฐานการทดสอบลวดเหล็กเคลือบสังกะสี

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

standard_1253-62

มยผ. 1253-62 มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

3-16-2020

มยผ. 1571-62 มาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

7 23 2019 10 04 16 AM

มยผ.1915-62 ถึง มยผ.1918-62 มาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและการถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide)
และบริเวณลาดเชิงเขา

1. มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา (มยผ.1915-62)
2. มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (มยผ.1916-62)
3. มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสาหรับลาดเชิงเขา (มยผ.1917-62)
4. มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (มยผ.1918-62)

- คู่มือประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและ
การถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา 
(ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

6 20 2019 10 19 30 AM

มยผ.1301/1302-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว

คลื่นแผ่นดินไหวประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว(มยผ. 1301/1302-61)

- คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว (ดาวน์โหลดได้ที่ หมวดหมู่ "เอกสารด้านโยธาธิการ")

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

141261

มยผ.1321-61 มาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

มยผ.1304-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเพื่อต้านทาน
การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

Written by Super User
Category:

มยผ. 3-0007 เกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำ
ข้อมูลกายภาพเพื่อการวางผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง


 

มยผ. 3-0007 เกณฑ์และมาตรฐานการวางและจัดทำผังชุมชน
(องค์การบริหารส่วนตำบล)

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 3-0006 โครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อวางผังเมืองรวม

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 3-0005 โครงการศึกษาเพื่อจัดลำดับการพัฒนาเมือง

สำนักพัฒนามาตรฐาน

มยผ. 2-0001 คู่มือ การติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม สำหรับการถ่ายโอนภารกิจ

สำนักพัฒนามาตรฐาน

เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549

- คำนำ/สารบัญ/สารบัญตาราง/สารบัญรูป

- บทที่ 1 เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม

- บทที่ 2 กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม

- บทที่ 3 การดำเนินการเบื้องต้น

- บทที่ 4 แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

- บทที่ 5 แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

- บทที่ 6 แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

- บทที่ 7 การจัดทำข้อกำหนดผังเมืองรวม

- บทที่ 8 การดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

- บทที่ 9 การติดตามและการประเมินผลผังเมืองรวม

บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง/ภาคผนวก ก ข ค

 

สำนักพัฒนามาตรฐาน

คำจำกัดความและความหมายที่ใช้ในด้านผังเมือง

สำนักพัฒนามาตรฐาน

เกณฑ์การใช้ที่ดินอุตสาหกรรม (เกณฑ์และมาตรฐานการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2549)

สำนักพัฒนามาตรฐาน

Written by Super User
Category:

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ :
ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการ การแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการ การแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เอกสารขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

แนวทางการจัดทำแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ (ผังเมืองรวม)

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คำแนะนำการสืบค้นระบบฐำนข้อมูลกำรผังเมืองแห่งชำติ

ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

คู่มือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมจังหวัด

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ผังเมืองของเรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง