foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

624912
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
129
669
1282
619442
15736
19498
624912
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-26 02:39

ถาม-ตอบ

  ข้อ                                                                                  คำถาม                                                                                 
1 ขอทราบความเป็นมาของโครงการ
2 แบบบ้านในโครงการจัดทำไว้กี่แบบ
3 แนวความคิดโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน
4 ราคาบ้านหลังละเท่าไหร่
5 มีข้อจำกัดเรื่องผู้มาขอรับแบบหรือไม่
6 แบบบ้านเพื่อประชาชนจะรับได้เมื่อไหร่
7 จะรับแบบได้ที่ไหน
8 จะรับแบบได้อย่างไร
9 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
10 แบบบ้านเพื่อประชาชนต้องขออนุญาตปลูกสร้างหรือไม่
11 ผู้ประกอบการสามารถรับแบบดังกล่าวไปทำโครงการจัดสรรได้หรือไม่
12 โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนจะเป็นการกีดกันหรือแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้หรือไม่

 

  ข้อ 1                                                                                 คำตอบ                                                                             
 • ขอทราบความเป็นมาของโครงการ

รัฐบาลมีนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแบบอาคารบ้านพักอาศัยฯ มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าว
จะตอบสนองประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่แบบบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติ แบบบ้านผู้มีรายได้น้อย แบบบ้านในเมือง
แบบบ้านและอาคารตึกแถวอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

  ข้อ 2                                                                                 คำตอบ                                                                             
 • แบบบ้านในโครงการจัดทำไว้กี่แบบ

ประเภทบ้านที่ดำเนินการทั้งหมด 30 แบบ ได้แก่
1. แบบบ้านไทยช่วยไทย จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
    1.1 แบบบ้านผู้ประสบภัย จำนวน 3 แบบ
    1.2 แบบบ้านแบบประหยัด จำนวน 3 แบบ
2. แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย เล่ม 1 จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
    2.1 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคเหนือ จำนวน 1 แบบ
    2.2 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคกลาง จำนวน 1 แบบ
    2.3 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคอิสาน จำนวน 1 แบบ
    2.4 แบบบ้านไทยอนุรักษ์ ไทยภาคใต้ จำนวน 1 แบบ
3. แบบบ้านไทยอนุรักษ์ไทย เล่ม 2 จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
    3.1 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 2 ชั้น 4 ภาค จำนวน 4 แบบ
    3.2 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 3 ชั้น 4 ภาค จำนวน 4 แบบ
    3.3 แบบตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย 4 ชั้น 4 ภาค จำนวน 4 แบบ
4. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
    ( บ้านในเมืองแบบตามขนาดพื้นที่ดินและขนาดพื้นที่ใช้สอย )
    4.1 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 1 บ้านชั้นเดียว จำนวน 1 แบบ
    4.2 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2 บ้านชั้นเดียว จำนวน 1 แบบ
    4.3 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 3 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
    4.4 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 4 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
    4.5 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 5 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
    4.6 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
    4.7 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 7 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ
    4.8 แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 8 บ้านสองชั้น จำนวน 1 แบบ

  ข้อ 3                                                                                 คำตอบ                                                                             
 • แนวความคิดโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนของตัวเอง เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าวจะ
ตอบสนองประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่แบบบ้านสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ แบบบ้านราคาประหยัด สำหรับผู้มีรายได้
น้อยแบบบ้านสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมือง แบบบ้านและอาคารตึกแถวอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยดำเนินการใน
ระยะที่ 1รวมทั้งหมด 30 แบบ
- แบบบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจจะดำเนินการโดย
ภาครัฐเป็นผู้จัดสร้าง และได้รับความร่วมมือจากเอกชนในการบริจาควัสดุก่อสร้าง มีจำนวนทั้งหมด 3 แบบ
แบบบ้านพักอาศัยราคาประหยัด เพื่อตอบสนองผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง
สวยงาม โดยใช้วัสดุราคาประหยัด เหมาะกับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด หรือเป็นแบบบ้านที่ปลูกในชนบท มีทั้งหมด 3 แบบ
แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข เพื่อตอบสนองประชาชนผู้มีรายได้ปานกลาง เป็นแบบที่มีลักษณะสวยงามเป็นสากล
ประโยชน์ใชสอยเหมาะสำหรับครอบครัวในเมือง มีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น ปลูกสร้างในพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางวา
ขึ้นไปมีให้เลือกทั้งหมด 8 แบบ
แบบบ้านและตึกอนุรักษ์ 4 ภาค เพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยนำเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้เป็นแบบบ้าน และแบบตึกแถว ตัวอย่าง 4 ภาค และเพื่อเป็นการรักษาและกระตุ้นให้ท้องถิ่นเห็น
ความสำคัญของ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น รวมทั้งทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบตามแบบ
ท้องถิ่นมีแบบบ้านทั้งหมด 4 แบบ และตึกแถวความสูง 2 - 4 ชั้น 12 แบบ

  ข้อ 4                                                                                 คำตอบ                                                                             
 • ราคาบ้านหลังละเท่าไหร่

ตามตารางราคาค่าก่อสร้างโดยสังเขป [ c l i c k ]

  ข้อ 5                                                                                 คำตอบ                                                                             
 • มีข้อจำกัดเรื่องผู้มาขอรับแบบหรือไม่

ประชาชนทั่วไปสามารถมาขอรับแบบได้ โดยไม่มีข้อจำกัด

  ข้อ 6                                                                                 คำตอบ                                                                             
 • แบบบ้านเพื่อประชาชนจะรับได้เมื่อไหร่

รับได้ตั้งแต่วันที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมอบแบบและนโยบายให้แก่กรุงเทพมหานคร และท้องถิ่น คือ
ประมาณกลางเดือนมกราคม 2547 เป็นต้นไป

  ข้อ 7                                                                                 คำตอบ                                                                             
 • จะรับแบบได้ที่ไหน

รับได้ตามหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร ตามเขตต่างๆ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ
องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ

  ข้อ 8                                                                                 คำตอบ                                                                             
 • จะรับแบบได้อย่างไร

ขอรับโดยเลือกแบบที่ต้องการจากเล่มแบบแล้วถ่ายเอกสารแบบทุกแผ่นให้ครบถ้วน เพื่อนำไปขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารต่อไป

  ข้อ 9                                                                                 คำตอบ                                                                             
 • จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

"แบบบ้านเพื่อประชาชน" รัฐมอบให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ขอรับแบบ
จะเสียเฉพาะค่าวัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารตามจำนวนแผ่นของรูปแบบ และรายการประกอบแบบเท่านั้น
(ราคาต่อแผ่นตามท้องถิ่นกำหนด)

  ข้อ 10                                                                                 คำตอบ                                                                             
 • แบบบ้านเพื่อประชาชนต้องขออนุญาตปลูกสร้างหรือไม่

ต้องขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบด้านความมั่นคง
แข็งแรง เนื่องจากเป็นแบบที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งนี้การนำแบบไปปลูกสร้างในที่ดิน
แต่ละแปลงจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง

  ข้อ 11                                                                                 คำตอบ                                                                             
 • ผู้ประกอบการสามารถรับแบบดังกล่าวไปทำโครงการจัดสรรได้หรือไม่

สามารถรับแบบไปดำเนินการได้ แต่ผู้ประกอบการยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายภายภาพที่เกี่ยวข้อง
เป็นกฎหมายจัดสรรที่ดิน เป็นต้น

  ข้อ 12                                                                                 คำตอบ                                                                             
 • โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชนจะเป็นการกีดกันหรือแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้หรือไม่

ไม่เป็นการกีดกัด เนื่องจากแบบบ้านแต่ละประเภทจะตอบสนองต่อประชาชนคนละกลุ่มเป้าหมายกับผู้ประกอบ
วิชาชีพฯ โดยทั่วไป เช่น
1. ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
2. ผู้มีรายได้น้อย
3. ผู้ขาดโอกาส และทุนทรัพย์ในการว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพ